नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र बिटक्वाइन - Printable Version

+- (https://www.nepalbitcoin.club)
+-- Forum: Bitcoin (https://www.nepalbitcoin.club/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Bitcoin Discussion (https://www.nepalbitcoin.club/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र बिटक्वाइन (/showthread.php?tid=154)नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र बिटक्वाइन - admin - 08-16-2018

नेपाल राष्ट्र बैंकले BITCOIN लाई मुद्राको रूपमा बर्गिकरणमा गरिनसकेको भए पनि भर्खरै जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन अन्तर्गत नयाँ कानुनले BITCOIN लाई समेत समेट्न सक्ने र यसलाई चलन चल्तीमा रोक लगाएको मुद्राको रुपमा मान्न सक्ने हुनाले कसैले BITCOIN लेनदेन गरेको अबस्थामा कानुन अनुसारको सजायको भागीदार बन्न सक्ने हुदा सबै ले साबधानी अपनाउनु उचित हुन जान्छ| 

[attachment=8]

भर्खरै जारी भएको नयाँ कानुन


RE: नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र बिटक्वाइन - immrdk - 08-17-2018

technology ko ta rape nai vai racha j hos


RE: नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र बिटक्वाइन - admin - 08-19-2018

Need an awareness among Nepalese about the technology first